نظریه بازی ها ۱۳ - بازی های شکل گسترده یا پویا

1,143 views

0   0


در این ویدیو از کلاس درس به معرفی مفهوم یک بازی در شکل گسترده می پردازیم. این مفهوم به ما اجازه می دهد که توالی تصمیم گیری ها را در یک بازی مدل کرده و مفهوم زمان را وارد معادلات خود کنیم.

View More
Comments